Представяне на проекта

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ (накратко „Свръхестествено и митично“) е проект на УниБИТ. Той е финансиран от фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“. Проектът е с договор № КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г.

Екип на проекта:

проф. д-р Венцислав Велев – ръководител на екипа
проф. д.ик.н. Стоян Денчев – член на екипа
проф. д-р Христина Богова – член на екипа
проф. д.фил.н. Ваня Добрева – член на екипа
проф. д-р Боряна Бужашка – член на екипа
доц. д-р Нина Дебрюне – член на екипа
гл. ас. д-р Тина Петрова – член на екипа
гл. ас. д-р Светла Шапкалова – член на екипа
гл. ас. д-р Христо Христов – член на екипа
гл. ас. д-р Мила Кръстева – член на екипа
гл. ас. д-р Надежда Томова – член на екипа
докторант Виктор Костадинов – член на екипа

Тематика: Проектът предвижда провеждането на ново интердисциплинарно изследване, както и комплексни теренни проучвания, които да разкрият съхранената културна памет за митичните и свръхестествените същества в региона на Северозападна България, както и да посочат нейното трансформиране и оформяне през годините. От значение е  моментната картина. Цели се разкриване и проучване не само запазването на отделни културни пластове, но и тяхното възприемане от съвременния човек и оформянето им в нов такъв, който се предава и на следващите поколения. Всички тези въпроси, някои от които на пръв поглед могат да се приемат и като откъснати от актуалните обществени процеси, имат своето значение и нужда от нов прочит и изследване.

Периметър на изследването: Периметърът на изследването е съсредоточен в Северозападна България, като ареалът леко се разширява по посока на запад и север – в Сърбия и Румъния с оглед преноса на култури през различните години. Събирането на първичните данни, свързани с документи и историография, се осъществява от екип на УниБИТ, като за целта се търси партньорството с водещи библиотеки, музеи, архиви и читалища в Северозападна България.

Фундаменталност:  Фундаменталността на изследването се изразява и в това, че практически се цели да се проследи не само натрупаното културно познание, но и неговата трансмисия през годините, както и съществуването му в съвременния ден. Посредством това се търсят  някои от механизмите, дали отражение върху променяната на масовото съзнание към традициите. Запазването им и почитането им днес е част от живота на хората в региона. От своя страна те могат да валоризират това познание и да го превърнат в капитал за бъдещо развитие. Посредством реализацията си проектът ще способства за повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания по тематиката, както и  свързани с нея проблеми от регионално и национално значение. Ще се постигне интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, местните и държавните органи и обществото в региона като цяло. Още един път ще се способства за представяне проучванията на българските изследователи в национален и световен мащаб.

Работна хипотеза: Разкриване на запазената и натрупана през годините народопсихологична културна памет в периметъра на Северозападна Бъгария и търсене на отговора за степента на нейното влияние/невлияние поставящо я като основа за обществено и социално-икономическо развитие в съвременния ден. Нейното доказване и предлагане на модели за запазване и продължаващо предаване ще бъде осъществено след анализа на натрупаната база от данни. Търси се отговор на въпроса до каква степен традиционните вярвания и представи са запазени в значителна степен и как те са видоизменени вследствие на съвременните глобализационни процеси.

Основна цел: Осъществяване на качествено нов тип изследване, което да съчетае в себе си научно-издирвателската и проучвателска дейност, теренни обходи и проучвания, както и оформянето на съвременен тип база с данни, която да бъде със споделен и отворен характер. Документирането и изследването на свръхестествените и митични същества, свързаните с тях легенди, поверия, вярвания и предания, тяхната трансмисия през годините като част от културната памет на отделните поколения – в различен контекст, са основна задача на проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *