Проект КП-06-Н75/4 /2023

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“

Договор №  КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г.

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“

Базова организация: УниБИТ

Ръководител: проф. д-р Венцислав Велев

Продължителност: 36 месеца, декември 2023 г. – ноември 2026 г.

Уеб сайт и електронен адрес на проекта: https://www.mitichno.unibit.bg ; mitichno@unibit.bg  


Периметър на изследването: Периметърът на изследването е съсредоточен в Северозападна България, като ареалът леко се разширява по посока на запад и север – в Сърбия и Румъния, с оглед преноса на култури през различните години. Събирането на първичните данни, свързани с документи и историография, се осъществява от екип на УниБИТ, като за целта се търси партньорството с водещи библиотеки, музеи, архиви и читалища в Северозападна България.

Фундаменталност:  Фундаменталността на изследването се изразява и в това, че практически се цели да се проследи не само натрупаното културно познание, но и неговата трансмисия през годините, както и съществуването му в съвременния ден. Посредством това се търсят  някои от механизмите, дали отражение върху променяната на масовото съзнание към традициите. Запазването им и почитането им днес е част от живота на хората в региона. От своя страна те могат да валоризират това познание и да го превърнат в капитал за бъдещо развитие. Посредством реализацията си проектът ще способства за повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания по тематиката, както и  свързани с нея проблеми от регионално и национално значение. Ще се постигне интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, местните и държавните органи и обществото в региона като цяло. Още един път ще се способства за представяне проучванията на българските изследователи в национален и световен мащаб.

Работна хипотеза: Разкриване на запазената и натрупана през годините народопсихологична културна памет в периметъра на Северозападна Бъгария и търсене на отговора за степента на нейното влияние/невлияние поставящо я като основа за обществено и социално-икономическо развитие в съвременния ден. Нейното доказване и предлагане на модели за запазване и продължаващо предаване ще бъде осъществено след анализа на натрупаната база от данни. Търси се отговор на въпроса до каква степен традиционните вярвания и представи са запазени в значителна степен и как те са видоизменени вследствие на съвременните глобализационни процеси.

Основна цел: Осъществяване на качествено нов тип изследване, което да съчетае в себе си научно-издирвателската и проучвателска дейност, теренни обходи и проучвания, както и оформянето на съвременен тип база с данни, която да бъде със споделен и отворен характер. Документирането и изследването на свръхестествените и митични същества, свързаните с тях легенди, поверия, вярвания и предания, тяхната трансмисия през годините като част от културната памет на отделните поколения – в различен контекст, са основна задача на проекта.

Продължителност: 36 месеца, декември 2023 г. – ноември 2026 г.