Първи практикум за екипа на проекта

В рамките на изпълнението на заложените по проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ дейнисти започна първия практикум на екипа на проекта.

През първият от предвидените три дни се проведе дискусия свързана с приемането на общи насоки за работа както и избирането на подход насочен към събирането на първичен изворов материал.

Практикумът ще се проведе в периода 6-8 март 2024 г. в гр. Вършец.


Проектът „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ се реализира по договор № КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г. сключен между УниБИТ и Фонд „Научни изследвания“ – конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023“, тематично направление „Обществени науки“