Теренно проучване

В рамките на изпълнение на заложената в проекта работна програма бе проведено първо теренно проучване. Част от екипа на проекта посети Държавен архив-Смолян. Макар и в друг регион на страната, които излиза извън определения ареал на проекта, при предварително направен преглед на налична литература и описи на фондове бе констатирано наличието на документи събирани от местни краеведи, в които се съдържат данни за представите на хората около митичните и свръхестествени сили, които са оставили траен отпечатък в народната памет. Целта бе да се потърсят паралели в различни региони на страната и да се направи сравнение с характерни елементи за Северозападна България.

Гл. ас. Тина Петрова и гл. ас. Светла Шапкалова направиха заснемане на документи от фонда на Христо Гиневски, както и изготвиха опис на съдържанието. В документите се съдържа информация, която разкрива как хората възприемат определенията и понятията за свърхестествено и митично. Данните са събирани в продължение на повече от 50 години и до сега не са били обект на специално проучване.

Проф. В. Велев, проф. В. Добрева, проф. Б. Бужашка и доц. Н. Дебрюне – също част от екипа на проекта, направиха поредица от срещи с представители на местната общност, от които събраха ценна информация свързана с трансмисията на представите на българите през различните години.