За нас

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“

Договор: №  КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г.

Базова организация: УниБИТ

Ръководител: проф. д-р Венцислав Велев

Продължителност: 36 месеца, декември 2023 г. – ноември 2026 г.

Уеб сайт и електронен адрес на проекта: https://www.mitichno.uni