Екип на проекта

Проект Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“

Проф. д-р Венцислав Велев, ръководител на екипа на проекта, е историк, утвърден специалист в сферата на историята на балканските народи, нематериалното културно наследство, развитие на читалищната мрежа, културни организации. Има богат опит в разработването, управлението и формирането на политики на национално и международно ниво Той е професор по културно наследство в УниБИТ и е един от най-добрите национални експерти в това отношение. Участвал е в екипи по реализиране на проекти на ФНИ.


Проф. д.ик.н. Стоян Денчев е утвърден в българската и международната наука учен. Има множество публикации по теми свързани с формирането на държавната политика в сферата на културното наследство. Автор и внедрител на различни управленчески механизми на регионално, национално и международно ниво. Ръководител на множество успешно реализирани проекти – национални и международни.


Проф. д-р Христина Богова е утвърден български учен в сферата на обществените комуникации, проучвания и анализи. Има богат управленчески опит. Интересите ѝ са в сферата на проследяване формирането на общественото мнение и различни комуникационни канали, трансмисия на познанието между различни обществени групи. Участвала е в екипите на различни национални и международни проекти, вкл. и на такива на ФНИ.


Проф. д.фил.н. Ваня Добрева е филолог, утвърден учен с национална и международна значимост. Освен научен и преподавателски опит има и богат управленчески такъв. Изследва процесите свързани с формирането на културната памет на българския народ през Възраждането, българските културни институции, присъствието на значими личности в културния, научен и обществен живот на България и съседните страни. Участвала е в екипите на различни национални и международни проекти, вкл. и на такива на ФНИ.


Проф. д-р Боряна Бужашка е историк, утвърден учен в областта изследване процесите по формиране и отстояване на интересите на българските общности зад граница. Специалист в сферата на архивознанието и документалистиката. Проучва народопсихологията и развитието на българските общности, българската архивистика. Ръководител на Център за изследване на българските общности зад граница. Участвала е в екипите на различни национални и международни проекти, вкл. и на такива на ФНИ.


Доц. д-р Нина Дебрюне, координатор на проекта, е специалист по риск мениджмънт и финанси, международен мениджмънт, защита на културното наследство, експертиза и оценка на културно-исторически ценности. Интересите ѝ са в областта на защитата, управлението и социализацията на културното наследство и върху публично-частното партньорство. Ръководи и участва в научно-изследователски проекти на международно ниво, вкл. и на такива на ФНИ.


Гл. ас. д-р Тина Петрова е специалист в сферата на културно наследство, архивистика и документалистика. Интересите й са съсредоточени върху проучването на националния и международен опит в работата на различен тип архивохранилища. Автор е на различен тип анализи, осъществени в резултат на мащабни теренни проучвания. Участвала е в екипите на различни национални и международни проекти.


Гл. ас. д-р Светла Шапкалова е специалист в сферата на културното и религиозно наследство на различните общности в страната, библиотекознанието и библиографията, библиотечния мениджмънт. Работи в сферата на проследяване процесите по формиране на  религиозната толерантност, методиката на преподаване на религия и на междупредметните връзки, културното наследство от миналото в неговия синкретизъм. Участвала е в екипите на различни национални и международни проекти.


Гл. ас. д-р Надежда Томова е млад учен, който през последните години се утвърждава в сферата на библиографията и историографията. Научните ѝ интереси са свързани с разработване на различни методики за изготвяне на библиографски и историографски бази с данни, работа по изграждане на уеб базирани пространства. Участвала е като ръководител и член на екипите на различни национални и международни проекти, вкл. и на ФНИ.


Гл. ас- д-р Мила Кръстева е млад учен, постдокторант. Историк по образование. Научните й интересите са свързани с проучване на отделни етапи от българската история. Специализира се в сферата на българските архивохранилища и оформянето на документални и извороведски масиви. Участвала е в екипите на различни национални и международни проекти.


Гл. ас. д-р Христо Христов е известен български художник, изследовател на процесите свързани с формирането на различни изобразителни школи в страната. Автор и куратор на поредица от изложби, в т.ч. и самостоятелни такива. Участвал е в екипите на различни национални и международни проекти.


Докторант Виктор Костадинов разработва своя дисертационен труд като докторант на задочна форма на обучение към УниБИТ. Музеен специалист. Изследва различни въпроси свързани с културната памет и нейното влияние върху формирането на народопсихологията на българите. Интересите му са насочени и към разглеждане на културата като инструмент на т.нар. мека дипломация. Работил е по различни национални проекти.