Библиография

Анчев, А. Вампирите в българския фолклор. Леге-Артис. С., 2008

Арнаудов, М. Кукери и русалии. Вградена невеста. Студии върху българските обреди и легенди. – Сборник за народни умотворения и народопис, кн. XXXIV. С., 1920

Арнаудов, М. Очерци по българския фолклор. Том втори. Български писател. С., 1969

Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. Том втори. Издателство на българската академия на науките. С., 1972

Беновска-Събкова, М. За русалките в българския фолклор. – В: Български фолклор XVII, кн. 1. С., 1991

Беновска-Събкова, М. Змеят в българския фолклор. Второ издание. Проф. Марин Дринов. С., 1995

Вакарелски, Хр. Етнография на България. Наука и изкуство. С., 1974

Василева, М. Русалска неделя. – В: Българска митология. Енциклопедичен речник. Захарий Стоянов. С., 2006

Васкова, С. Демони на болести в традиционните вярвания на българите и представата за тях в наши дни. – В: Известия на Историческия музей Шумен, кн. 19. 

Васкова, С. Представата за орисниците в миналото и днес. – В: Известия на Историческия музей Шумен, кн. 18. Фабер. Шумен, 2019 (в)

Вълчинова, Г. Балкански ясновидки и пророчици от XX век. Университетско издателство „Св. Климент Охридски―. С., 2006

Георгиев, М. Българските народни представи за болестта. В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Издателство на БАН. С., 1989

Георгиева, Ив. Българска народна митология. Второ преработено и допълнено издание. Наука и изкуство. С., 1993

Георгиева, Ив. Под цветето на самодивите. – В: Българска етнография, кн. 3. Издателство на БАН. С., 1991

Георгиева, Ив. Трапезата на самодивите. – В: Българска етнология, кн. 3, 1996

Гоев, А. Урочасването. Български народни вярвания. Техносист. Габрово, 1992

Йоргова, С. Представата за злите духове в две различни времена и пространства. В: Известия на Историческия музей Шумен, кн. 17. Фабер. Шумен, 2017

Колев, Н. Българска етнография. С, 1987.

Лозанова, В., В. Фол (съст.). Mirabilia: Чудеса и чудовища. Studia Balcanica 31. С., 2016

Лозанова, В., В. Фол (съст.). Mirabilia: Чудесно и магическо Studia Balcanica 33. С., 2020

Малчев, Р. Агиология и демонология. Род. С., 2017

Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. – Сборник за народни умотворения и народопис, кн. XXVIII. С., 1914

Миков, Л. Змията в българското народно и възрожденско приложно изкуство. В: Миков, Л. Българска фолклорна култура и възрожденско изкуство. С., 2018.

Мицева, Евг. Народни представи за бродещи нощем свръхестествени същества. – В: Български фолклор VII, кн. 2. С., 1981

Мицева, Евг. Невидими нощни гости. Наука и изкуство. С., 1994

Патрашков, В. Русалийският обред „Калуш“ в село Златин, област Монтана. – Българска етнология 4, 104-108.

Попов, Р. Вампирът в българските народни вярвания. – В: Векове, бр. 1, 1983 (а)

Попов, Р. Характеристика на българските вярвания за змея. – В: Българска етнография VIII, кн. 1. Издателство на БАН. С., 1983 (б)

Попов, Р. Към характеристиката на българските народни вярвания, свързани с периодите на преход към зимата и пролетта. В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Издателство на БАН. С., 1989

Попов, Р. Светци и демони на Балканите (Сравнително етноложко изследване). Пловдив, 2008

Славейков, Р. Български народни обичаи и вярвания. Второ издание. Сириус. В. Търново, 2005

Старева, Л. Магии и гадания. Труд. С., 2007

Стоилов, А. П. Ламите и змейовете в народната поезия. – В: Списания на БАН, кн. 12, 1920. 

Стойкова, Б. Русалии и калушари. – В: сб. Есенни четения Сборяново 2006. Селищен модел в Североизточна България. Т. 4. Славена. Варна, 2006

Стойнев, А. Българска митология. Енциклопедичен речник. Второ допълнено издание. Захарий Стоянов. С., 2006

Троева-Григорова, Е. Демоните на Родопите. София, 2003.

Янков, А. (съст.) Магията или вярата в свръхестественото. Пловдив, 2003.

Eliade, M. Occultism, Witchcraft and Cultural Fashions: Essays in Comparative Religions. Chicago & London, 1976.